Nasze wyroki CHF

PKO BP

Wyrok z dnia 16.11.2023
Sygn. akt: III C 791/20

Wyrok z dnia 16.11.2023 r. w sprawie prowadzonej przeciwko PKO BP S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Suchecka- Bartnik) w sprawie o sygnaturze III C 791/20: 
  1. unieważnił umowę kredytową,
  2. zasądził całość roszczenia,
  3. zasądził odsetki,
  4. zwrócił koszty procesu. 
W ustnych motywach Sąd wskazał, że umowa kredytowa jest nieważna jako sprzeczna z ustawą Prawo bankowe oraz art. 353(1) k.c. Umowa zawiera też klauzule abuzywne odsyłające do kursu CHF ustalanego samodzielnie przez Bank a eliminacja klauzul abuzywnych prowadzi do upadku całej umowy. Powodowie mają interes prawny w ustaleniu nieważności umowy gdyż postępowanie dotyczy kredytu, a więc stosunku długoterminowego z którym dodatkowo związane są ustanowione na rzecz Pozwanego zabezpieczenia hipoteczne, a więc tylko ustalenie nieważności w pełni zabezpieczy interes Powodów. Oddalenie powództwa dotyczy odsetek ustawowych za jeden dzień – w piśmie rozszerzającym powództwo zażądano odsetek od dnia doręczenia tego pisma stronie pozwanej a Sąd uznał, że odsetki winny być naliczone o dnia następnego po dniu doręczeniu Pozwanemu tego pisma. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez Pozwanego. Sąd w całości zasądził też koszty procesu na rzecz Powodów, gdyż Powodowie wygrali sprawę w całości za wyjątkiem odsetek za 1 dzień – szczegółowego wyliczenia tych kosztów dokona referendarz po prawomocnym zakończeniu postępowania. 

Sprawę prowadził Mec. Adam Citko z Kancelarii OLC Kancelaria Radców Prawnych

 


Data publikacji: 16.11.2023