Zespół

 Zespół Kancelarii to osoby o bogatym i różnorodnym doświadczeniu zawodowym.

Kancelaria Radcy Prawnego

W naszej pracy kierujemy się zawsze dobrem naszych Klientów i dbamy o rzetelne przedstawienie im wszystkich okoliczności związanych z podjęciem określonych działań. Naczelną wartością naszej pracy jest dokładność, przenikliwość i zapobiegliwość, a miarą sukcesu - poświęcony mu czas. Naszym celem jest skuteczność i zaufanie naszych Klientów. Wszyscy przestrzegamy najwyższych standardów jakości i dbamy o zadowolenie naszych Klientów.
 

Paweł ArtymionekPaweł Artymionek
Radca Prawny

Właściciel i założyciel OLC Kancelarii Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu, która jest liderem w skali całego kraju w prowadzeniu spraw z zakresu kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego, szeroko rozumianego prawa bankowego oraz zarządzania i obrotem spółkami prawa handlowego.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2010 r. ukończył studia magisterskie z zakresu Prawa oraz rok później studia magisterskie z zakresu Administracji.  
Jako radca prawny pracuje od 2014 r., swoją wiedzę od samego początku wykorzystuje w zakresie zarządzania firmą oraz zdobywania doświadczenia biznesowego.
Jako pasjonat Postępowania Administracyjnego, w roku 2010, zdobywając stypendium unijne dla najlepszych doktorantów, rozpoczął na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Nauk Administracyjnych w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego studia doktoranckie pod kierunkiem prof. Barbary Adamiak. Pełniąc obowiązki doktoranta na Uniwersytecie Wrocławskim, prowadził zajęcia i wykłady dla studentów z zakresu administracji i postępowania administracyjnego na uczelniach prywatnych oraz Uniwersytecie Wrocławskim.
Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, bankowego i korporacyjnego.
 
Współpracuje z kilkoma firmami szkoleniowymi w Polsce, prowadząc szkolenia o tematyce prawnej, dodatkowo prowadzi liczne szkolenia w urzędach administracji publicznej z zakresu prawa podatkowego, postępowania administracyjnego i podatkowego.
 
W latach 2014-2017 był członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, gdzie zdobył bogate doświadczenie z zakresu spraw będących we właściwościach samorządowych organów administracyjnych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom oraz wspierając szerzenie wiedzy i świadomości z zakresu prawa i administracji założył Fundację Prolegis.
 
Specjalista w zakresie obsługi jednostek medycznych, w tym największych szpitali i przychodni w województwie dolnośląskim.
 
Paweł Artymionek jest specjalistą z bardzo bogatym doświadczeniem w sprawach kredytów frankowych, aktualnie jego kancelaria prowadzi ponad 900 spraw tego typu i uzyskała kilkadziesiąt wyroków pozytywnych, w ostatnim czasie był współorganizatorem i prelegentem na Konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim poświęconej tejże tematyce.
 


Adam CitkoAdam Citko
Radca Prawny
Partner w OLC Kancelarii Radców Prawnych zajmującej się prowadzeniem spraw z zakresu kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego, szeroko rozumianego prawa bankowego oraz zarządzania i obrotem spółkami prawa handlowego.
 
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2010 r. ukończył studia magisterskie z zakresu Prawa.
 
Radca prawny od 2014 r. Prowadzi liczne spory sądowe z bankami z zakresu umów indeksowanych i denominowanych. Zajmuje się procesami cywilnymi, a także procesami wyborczymi. Procesualista skupiający się na tworzeniu strategii procesowych dla poszczególnych spraw.

W roku 2010, zdobywając stypendium unijne dla najlepszych doktorantów, rozpoczął na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Nauk Administracyjnych w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego studia doktoranckie pod kierunkiem prof. Barbary Adamiak. Pełniąc obowiązki doktoranta na Uniwersytecie Wrocławskim prowadził zajęcia i wykłady dla studentów z zakresu administracji i postępowania administracyjnego.
 
Jest autorem licznych publikacji zarówno związanych z prawem bankowym, jak i postępowaniem administracyjnym, sądowoadministracyjnym oraz prawem wyborczym.
 
Prowadzi liczne szkolenia i wykłady, w tym także szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami.
 
Specjalizuje w zakresie obsługi jednostek medycznych, w tym największych szpitali i przychodni w województwie dolnośląskim.
 


Karolina ArtymionekKarolina Artymionek
Partner


Partner Kancelarii zajmujący się organizacją pracy Kancelarii i utrzymaniem jej w ruchu.

 
 


Radca Prawny Anna SamsikAnna Samsik
Radca Prawny

Specjalizacja: prawo i postępowanie cywilne, prawo i postępowanie administracyjne, prawo spółek handlowych, prawo gospodarki nieruchomościami, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo zamówień publicznych, prawo bankowe.
Doświadczenia i szkolenia: Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze osób fizycznych, w tym reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej.  Jej doświadczenie obejmuje również bieżące doradztwo oraz reprezentację w toku procesu cywilnego, czy też w toku postępowania administracyjnego podmiotów gospodarczych, zakładanie spółek prawa handlowego poczynając od wyboru optymalnej struktury prawno-podatkowej dla konkretnej działalności, aż do uzyskania postanowienia sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany umów spółek, przygotowywanie wewnętrznych aktów spółek, opiniowanie umów handlowych, doradztwo prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji zamówienia.
Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat), w tym reprezentacja przed sądami powszechnymi, opiniowanie umów samorządowych jednostek organizacyjnych, wydawanie opinii prawnych, uczestnictwo w sesjach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz opiniowanie uchwał tychże organów.  
Jej bogate doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto reprezentację w spawach o ochronę dóbr osobistych oraz w sprawach z zakresu prawa prasowego.
 
 


Radca Prawny Mateusz SiejkoMateusz Siejko
Radca Prawny

Specjalizacja: prawo cywilne, prawo zobowiązań, ochrona danych osobowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie cywilne, prawo bankowe, prawo stowarzyszeń
Doświadczenie i szkolenia:  radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu, posiada obecnie szeroką 6 letnią praktykę w działalności prawniczej. Swoją praktykę początkowo skupiał przede wszystkim na obsłudze jednostek samorządu terytorialnego przygotowując opinie prawne dotyczące różnych aspektów działalności samorządu gminnego. Jednocześnie angażował się w prace stowarzyszeń i różnych podmiotów 3 sektora przygotowując statuty, uchwały organów czy prowadząc walne zgromadzenia.
Posiada szeroką praktykę w ramach prowadzonych procesów odszkodowawczych i reprezentowania klientów przed sądami w postępowaniach przeciwko towarzystwom ubezpieczeń.
W ramach współpracy z kancelariami wrocławskimi obsługiwał również przedsiębiorców zastępując klientów w postępowania przed sądami powszechnymi, egzekucyjnym jak również opiniując oraz przygotowując umowy wykorzystywane w obrocie gospodarczym.
Pracując w towarzystwie funduszy inwestycyjnych prowadził obsługę korporacyjną samego towarzystwa, funduszy inwestycyjnych oraz spółek zależnych. Ponadto ściśle współpracował z inspektorem ds. nadzoru oraz inspektorem ds. compliance przygotowując wewnętrzne procedury zgodności oraz zajmując się danymi osobowymi.
Obecnie prowadzi aktywnie doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych  w związku z wejściem RODO. Głównymi odbiorcami jego usług są placówki oświatowe oraz medyczne zarówno szpitale jak i prywatne praktyki lekarskie. Pełni również funkcję IOD w szkołach doradzając w zakresie nałożonych na nie obowiązków.
 
 


Radca Prawny Anna RybczyńskaAnna Rybczyńska
Radca Prawny

Specjalizacja: prawo cywilne, prawo zobowiązań, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo prawcy, postępowanie administracyjne, postępowanie cywilne, prawo bankowe
Doświadczenie i szkolenia:  Radca Prawny z 10-letnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego, w tym: bieżąca obsługa pracy organów spółek prawa handlowego; sporządzanie i opiniowanie umów, aktów wewnętrznych; udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych; reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej, doradztwo i obsługa przedsiębiorcy jako pracodawcy; windykacja należności; audyt prawny przedsiębiorstwa; obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego, w tym udzielanie porad prawnych mieszkańcom tych jednostek, bieżąca obsługa prawna podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
 


Sabina Moruś-Budny
Adwokat

 
Specjalizacja: prawo i postępowanie karne, prawo zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu czynów niedozwolonych oraz roszczeń z umów bankowych, prawo spadkowe, prawo rodzinne.
Doświadczenie:  Adwokat z 10-letnim doświadczeniem procesowym wynikającym z reprezentacji  stron w licznych postępowaniach sądowych w różnorodnych sprawach cywilnych i karnych. Ma szerokie doświadczenie w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za szkody na osobie, spadkowych oraz rodzinnych. Prowadzi liczne spory z bankami z tytułu umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego. Prowadziła również obrony w sprawach karnych z zakresu przestępstw przeciwko mieniu, przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także w postępowaniu wykonawczym. Reprezentowała też osoby pokrzywdzone przestępstwem w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.
 
 


Ewelina Bokuniewicz-Citko
Adwokat

Specjalizacja: prawo karne, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo korporacyjne, prawo spółek handlowych, prawo cywilne.
Doświadczenie i szkolenia: Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku, udział w Centrum Praktyk Sądowych, Podlaskie Centrum Informacji Europejskiej „AMICUS”, praktyka w Prokuraturze Rejonowej w Ełku, Studenckie Koło Nauk Penalnych (Prezes), Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu, asystent sędziego w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, udział w licznych konferencjach i szkoleniach.
 


Łukasz Tyszkowski
Radca prawny


Specjalizacja: prawo cywilne, prawo zobowiązań, ochrona danych osobowych, prawo spadkowe, postępowanie cywilne, prawo bankowe, prawo sportowe

Doświadczenie: absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (ukończenie studiów z wyróżnieniem), radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku ,  samodzielną działalność gospodarczą rozpoczął już na studiach, rozwijając ją sukcesywnie przekształcił Punkt Porad Prawnych w Kancelarię Radcy Prawnego.
 
W ramach swojej działalności obsługiwał przedsiębiorców i osoby fizyczne, zastępując Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, egzekucyjnym, jak również opiniując oraz przygotowując umowy wykorzystywane w obrocie gospodarczym.’
 
Posiada szeroką praktykę procesową, w szczególności w sprawach frankowych, cywilnych, spadkowych i odszkodowawczych. Specjalizuje się szczególnie w prawie bankowym oraz procesowych zagadnieniach postępowań frankowych.
 


Małgorzata Szysiak-Rossa
Radca prawny
Specjalizacja: prawo cywilne, prawo zobowiązań, odszkodowania, prawo bankowe, postępowanie administracyjne i cywilne

Doświadczenie i szkolenia: magister finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie praktykuje jako radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, oraz mediator z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywa sukcesywnie od 2014 r. w ramach współpracy z kancelariami adwokackimi oraz radcowskimi.

W ramach swojej działalności reprezentowała jako pełnomocnik zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych. Posiada praktykę procesową w sprawach frankowych, odszkodowawczych, cywilnych oraz gospodarczych.  
 


Aleksander OlenderAleksander Olender
Aplikant radcowski
 
Specjalizacja: postępowania cywilne i administracyjne, prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy.
 
Wpisany na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zapewnianiu kompleksowych usług prawnych na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych. Ważnym obszarem jego działalności jest reprezentacja Klientów w sprawach spornych, w tym w szczególności w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego prowadzonych przeciwko bankom. Ponadto zajmuje się obsługą korporacyjną spółek handlowych oraz przygotowywaniem i negocjowaniem umów gospodarczych. Przedmiotem jego zainteresowania są również sprawy z zakresu prawa administracyjnego.
 


Ewa WąsińskaEwa Wąsińska
Kierownik Sekretariatu


Doświadczony kierownik sekretariatu Kancelarii. Nieoceniona pomoc w wielu sprawach. Organizuje codzienne funkcjonowanie Kancelarii.

 
 


Karolina Garycka
Specjalista ds. administracyjnych


Specjalista ds. administracyjnych odpowiadający za bieżące funkcjonowanie Kancelarii. 
 
 
 Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.