Zespół

 Zespół Kancelaria OLC


Kancelaria OLC Radcy Prawnego Paweł Artymionek

W naszej pracy kierujemy się zawsze dobrem naszych Klientów i dbamy o rzetelne przedstawienie im wszystkich okoliczności związanych z podjęciem określonych działań. Naczelną wartością naszej pracy jest dokładność, przenikliwość i zapobiegliwość, a miarą sukcesu - poświęcony mu czas. Naszym celem jest skuteczność i zaufanie naszych Klientów. Wszyscy przestrzegamy najwyższych standardów jakości i dbamy o zadowolenie naszych Klientów.

 

Paweł Artymionek - radca prawny, założyciel i właściciel Kancelaria OLC


Paweł Artymionek - Kancelaria OLC Pomoc Frankowiczom
Właściciel i założyciel OLC Kancelarii Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu, która jest liderem w skali całego kraju w prowadzeniu spraw z zakresu kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego, szeroko rozumianego prawa bankowego oraz zarządzania i obrotem spółkami prawa handlowego.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2010 r. ukończył studia magisterskie z zakresu Prawa oraz rok później studia magisterskie z zakresu Administracji.  
Jako radca prawny pracuje od 2014 r., swoją wiedzę od samego początku wykorzystuje w zakresie zarządzania firmą oraz zdobywania doświadczenia biznesowego.

Jako pasjonat Postępowania Administracyjnego, w roku 2010, zdobywając stypendium unijne dla najlepszych doktorantów, rozpoczął na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Nauk Administracyjnych w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego studia doktoranckie pod kierunkiem prof. Barbary Adamiak. Pełniąc obowiązki doktoranta na Uniwersytecie Wrocławskim, prowadził zajęcia i wykłady dla studentów z zakresu administracji i postępowania administracyjnego na uczelniach prywatnych oraz Uniwersytecie Wrocławskim.

Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, bankowego i korporacyjnego.
Współpracuje z kilkoma firmami szkoleniowymi w Polsce, prowadząc szkolenia o tematyce prawnej, dodatkowo prowadzi liczne szkolenia w urzędach administracji publicznej z zakresu prawa podatkowego, postępowania administracyjnego i podatkowego.
 
W latach 2014-2017 był członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, gdzie zdobył bogate doświadczenie z zakresu spraw będących we właściwościach samorządowych organów administracyjnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom oraz wspierając szerzenie wiedzy i świadomości z zakresu prawa i administracji założył Fundację Prolegis. Specjalista w zakresie obsługi jednostek medycznych, w tym największych szpitali i przychodni w województwie dolnośląskim.
 
Paweł Artymionek jest specjalistą z bardzo bogatym doświadczeniem w sprawach kredytów frankowych, aktualnie jego kancelaria prowadzi ponad 1000 spraw tego typu i uzyskała kilkadziesiąt wyroków pozytywnych, w ostatnim czasie był współorganizatorem i prelegentem na Konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim poświęconej tejże tematyce.
 


Adam Citko - radca prawny, partner Kancelaria OLC


Adam Citko - Kancelaria OLC Pomoc Frankowiczom
Partner w OLC Kancelarii Radców Prawnych zajmującej się prowadzeniem spraw z zakresu kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego, szeroko rozumianego prawa bankowego oraz zarządzania i obrotem spółkami prawa handlowego. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2010 r. ukończył studia magisterskie z zakresu Prawa.
 
Radca prawny od 2014 r. Prowadzi liczne spory sądowe z bankami z zakresu umów indeksowanych i denominowanych. Zajmuje się procesami cywilnymi, a także procesami wyborczymi. Procesualista skupiający się na tworzeniu strategii procesowych dla poszczególnych spraw.

W roku 2010, zdobywając stypendium unijne dla najlepszych doktorantów, rozpoczął na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Nauk Administracyjnych w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego studia doktoranckie pod kierunkiem prof. Barbary Adamiak. Pełniąc obowiązki doktoranta na Uniwersytecie Wrocławskim prowadził zajęcia i wykłady dla studentów z zakresu administracji i postępowania administracyjnego.
 
Jest autorem licznych publikacji zarówno związanych z prawem bankowym, jak i postępowaniem administracyjnym, sądowoadministracyjnym oraz prawem wyborczym. Prowadzi liczne szkolenia i wykłady, w tym także szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami.  Specjalizuje się w zakresie obsługi jednostek medycznych, w tym największych szpitali i przychodni w województwie dolnośląskim.
 

Karolina Artymionek - partner Kancelaria OLC


Karolina Artymionek - Kancelaria OLCPartner Kancelarii zajmujący się organizacją pracy Kancelarii i utrzymaniem jej w ruchu.

 
 

Anna Samsik - radca prawna, Kancelaria OLC


Anna Samsik - Kancelaria OLC Pomoc Frankowiczom
Specjalizacja: prawo i postępowanie cywilne, prawo i postępowanie administracyjne, prawo spółek handlowych, prawo gospodarki nieruchomościami, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo zamówień publicznych, prawo bankowe.

Doświadczenia i szkolenia: Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze osób fizycznych, w tym reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej.  Jej doświadczenie obejmuje również bieżące doradztwo oraz reprezentację w toku procesu cywilnego, czy też w toku postępowania administracyjnego podmiotów gospodarczych, zakładanie spółek prawa handlowego poczynając od wyboru optymalnej struktury prawno-podatkowej dla konkretnej działalności, aż do uzyskania postanowienia sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany umów spółek, przygotowywanie wewnętrznych aktów spółek, opiniowanie umów handlowych, doradztwo prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji zamówienia.

Radca prawny Anna Samsik, posiada szerokie doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat), w tym reprezentacja przed sądami powszechnymi, opiniowanie umów samorządowych jednostek organizacyjnych, wydawanie opinii prawnych, uczestnictwo w sesjach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz opiniowanie uchwał tychże organów. Jej bogate doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto reprezentację w spawach o ochronę dóbr osobistych oraz w sprawach z zakresu prawa prasowego.
 
 

Mateusz Siejko - radca prawny, Kancelaria OLC 


Radca Prawny Mateusz Siejko - Kancelaria OLC
Specjalizacja: prawo cywilne, prawo zobowiązań, ochrona danych osobowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie cywilne, prawo bankowe, prawo stowarzyszeń.

Doświadczenie i szkolenia:  radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu, posiada obecnie szeroką 6 letnią praktykę w działalności prawniczej. Swoją praktykę początkowo skupiał przede wszystkim na obsłudze jednostek samorządu terytorialnego przygotowując opinie prawne dotyczące różnych aspektów działalności samorządu gminnego. Jednocześnie angażował się w prace stowarzyszeń i różnych podmiotów 3 sektora przygotowując statuty, uchwały organów czy prowadząc walne zgromadzenia.

Posiada szeroką praktykę w ramach prowadzonych procesów odszkodowawczych i reprezentowania klientów przed sądami w postępowaniach przeciwko towarzystwom ubezpieczeń. W ramach współpracy z kancelariami wrocławskimi obsługiwał również przedsiębiorców zastępując klientów w postępowania przed sądami powszechnymi, egzekucyjnym jak również opiniując oraz przygotowując umowy wykorzystywane w obrocie gospodarczym.

Pracując w towarzystwie funduszy inwestycyjnych prowadził obsługę korporacyjną samego towarzystwa, funduszy inwestycyjnych oraz spółek zależnych. Ponadto ściśle współpracował z inspektorem ds. nadzoru oraz inspektorem ds. compliance przygotowując wewnętrzne procedury zgodności oraz zajmując się danymi osobowymi. Obecnie prowadzi aktywnie doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem RODO. Głównymi odbiorcami jego usług są placówki oświatowe oraz medyczne zarówno szpitale jak i prywatne praktyki lekarskie. Pełni również funkcję IOD w szkołach doradzając w zakresie nałożonych na nie obowiązków.
 
 

Sabina Moruś-Budny - adwokat, Kancelaria OLC


Sabina Moruś-Budny Kancelaria OLC
Specjalizacja: prawo i postępowanie karne, prawo zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu czynów niedozwolonych oraz roszczeń z umów bankowych, prawo spadkowe, prawo rodzinne.

Doświadczenie:  Adwokat z 10-letnim doświadczeniem procesowym wynikającym z reprezentacji  stron w licznych postępowaniach sądowych w różnorodnych sprawach cywilnych i karnych. Ma szerokie doświadczenie w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za szkody na osobie, spadkowych oraz rodzinnych. Prowadzi liczne spory z bankami z tytułu umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego. Prowadziła również obrony w sprawach karnych z zakresu przestępstw przeciwko mieniu, przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także w postępowaniu wykonawczym. Reprezentowała też osoby pokrzywdzone przestępstwem w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.
 
 

Olga Chowańska-Prus - adwokat, Kancelaria OLC 


Olga - Radca prawny Kancelaria OLC
Specjalizacja: prawo karne, prawo cywilne (w tym roszczenia z kredytów frankowych oraz odszkodowawcze), prawo rodzinnego  i opiekuńczego, prawo spadkowe, prawo gospodarcze, prawo karne wykonawcze.

Doświadczenie: Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Prawo oraz studiów magisterskich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja.  Odbywała aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Następnie w 2015 r. została wpisana na listę adwokatów Wrocławskiej Izby Adwokackiej. W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Podatki i Skarbowość. Od 2020 r. po ukończonym szkoleniu w Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Świadczy usługi prawne również w języku angielskim.
 
W pracy zawodowej kieruję się przede wszystkim indywidualnym podejściem i otwartością na potrzeby klienta,  które w następstwie kompleksowej oceny danej sprawy zapewni skuteczne rozwiązanie problemu prawnego. Na co dzień staram się być dla klientów zaufanym doradcą, na którym zawsze mogą polegać.
 


 
 
 

Katarzyna Nowak - adwokat, Kancelaria OLC 


Katarzyna Nowak - Radca prawny Kancelaria OLC
Specjalizacja: prawo i postepowanie cywilne w tym roszczenia z kredytów frankowych, prawo karne, prawo bankowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Doświadczenie: Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w 2016 r. ukończyła studia magisterskie z zakresu Prawa. W chwili obecnej adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe: Współpracowała z dużymi kancelariami, w których zdobywała doświadczenie w różnych dziedzinach prawa. Posiada wieloletnią praktykę w działalności prawniczej wynikającym z reprezentacji  stron w licznych postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i karnych oraz spadkowych i rodzinnych. Aktualnie zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z dochodzeniem roszczeń od banków z tytułu umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego.

 


 
 

Ewa Wąsińska - kierownik sekretariatuEwa Wąsińska - Kancelaria OLCEwa to doświadczony kierownik sekretariatu Kancelarii OLC. Nasza nieoceniona pomoc w wielu sprawach. Odpowiedzialna za codzienne funkcjonowanie Kancelarii.


 
 

Karolina Garycka - specjalista ds. administracyjnych 


Karolina Garycka - Kancelaria OLCSpecjalista ds. administracyjnych odpowiadający za bieżące funkcjonowanie Kancelarii. 
 
 

Estera Wolińska - specjalista ds. administracyjnych 


Estera Wolińska - Kancelaria OLCSpecjalista ds. administracyjnych odpowiadający za bieżące funkcjonowanie Kancelarii. 
 
 
 

Zespół Kancelarii to osoby o bogatym i różnorodnym doświadczeniu zawodowym.Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.
popup