Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Kancelarii OLC poprzez witrynę (Serwis).

Administratorem danych osobowych jest OLC Kancelaria Radców Prawnych Artymionek & Citko Sp. k., z siedzibą we 52-129 Wrocławiu, ul. Sarnia 4/1 NIP 858-169-52-31 tel. 71 307 50 57, e-mail: kancelaria@kancelaria-olc.pl

Zbieranie danych osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Inspektor Danych Osobowych: Marek Sokulski – iod@kancelaria-olc.pl

Serwis kancelaria-olc.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”
  • poprzez bezpłatną usługę Newsletter

Przetwarzanie danych osobowych


Serwis kancelaria-olc.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu kontaktowym przetwarzane na podstawie przepisów RODO i przepisów krajowych w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu kontaktu informacyjnego, usługi analizy umowy kredytowej.

Odbiorcami danych z formularza kontaktowego mogą być wyłącznie nasi pracownicy oraz osoby działające na zlecenie Kancelarii.

Udostępnienie dokumentów przez Użytkownika jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przekazanie danych osobowych do Kancelarii w celu realizacji usługi Analizy Umowy Kredytowej (na podstawie art. 6, ust 1lit b RODO).

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przechowywane są na czas realizacji usługi, jednak nie krócej niż przez rok i nie dłużej niż przez 3 lata od momentu przekazania danych.

W ramach realizacji usług Administrator przetwarzać może następujące dane Użytkownika: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, a także PESEL, adres zamieszkania, oraz dane liczbowe zawarte w umowie kredytowej (w ramach usług Analiza Umowy Kredytowej).

Użytkownik w celu realizacji usługi Analizy może dokonać częściowej anonimizacji danych osobowych przekazanej Umowy kredytowej. Danymi niezbędnymi do dokonania usługi Analizy są podstawowe 3 dane dotyczące warunków na jakich został udzielony kredyt, data jego zawarcia oraz imię i nazwisko (imiona i nazwiska kredytobiorców) oraz adres e-mail do zwrotnego kontaktu z Użytkownikiem.

W celu realizacji usługi Newsletter Administrator przetwarzać będzie adres poczty elektronicznej. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez rejestrację na stronie serwisu.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię przysługują Państwu, co do zasady, następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b. prawo sprostowania swoich danych osobowych,
c. prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
d. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
e. prawo do ograniczenia przetwarzania
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie powoduje uznania że czynności dokonane do tego czasu były niezgodne z prawem.

Wszelkie wnioski, żądania i sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownik powinien składać pisemnie (listownie bądź osobiście w siedzibie Kancelarii) lub poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Administratora Danych Osobowych bądź Kancelarii kancelaria@kancelaria-olc.pl

Bezpieczeństwo

Przykładamy dużą wagę do zabezpieczenia przekazywanych nam danych osobowych. Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych przetwarzając dane osobowe zapewnia:
a. Zachowanie integralności danych, b. Dokonywania czynności przetwarzania w sposób umożliwiający rozliczalność danych c. Zachowanie poufności danych, d. Dane są przetwarzane w sposób rzetelny, e. Adekwatność postępowania z danymi do celu przetwarzania, f. Prawidłowość danych osobowych oraz umożliwia ich uaktualnienie, g. Zabezpieczenie danych przed naruszeniami zasad ochrony danych osobowych.

Zmiany polityki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.
 


popup