Pozwy o WIBOR

Pozwy kredytobiorców złotówkowych o WIBOR


Dlaczego WIBOR jest wadliwy?

Wskaźnik WIBOR ustalany jest codziennie na podstawie transakcji dokonywanych pomiędzy bankami. A przynajmniej tak powinno być. W praktyce banki nie zawierają bowiem żadnych transakcji, które mogłyby stanowić podstawę dla wyznaczania WIBORu. Stawka WIBOR w ujęciu modelowym wskazuje, z jakim oprocentowaniem banki udzielają sobie wzajemnie pożyczek na określony czas. Przykładowo, WIBOR 3M jest to średnia stopa procentowa po jakiej banki są w stanie pożyczyć sobie środki na okres trzech miesięcy.

Problem z wyznaczaniem WIBORu wiąże się z tym, że banki tego rodzaju transakcji nie dokonują. Nie ma więc bazy w oparciu o którą można wyznaczyć wskaźnik WIBOR. Bankom to jednak nie przeszkadza. W efekcie banki jedynie deklarują, po jakiej stawce oprocentowania są w stanie zawrzeć umowę pożyczki z innym bankiem. Nie jest to więc realna transakcja, a jedynie deklaracja gotowości do jej zawarcia. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby banki doszły do wniosku, że gotowe są pożyczyć środki po dużo wyższym oprocentowaniu, skoro i tak wpływ będzie to miało jedynie na wysokość osiąganego przez nie zysku z umów kredytów i pożyczek.

Nawet w modelowej sytuacji nie można pominąć tego, że banki pożyczając środki finansowe pomiędzy sobą również chcą zarobić na takiej transakcji. WIBOR więc już ze swojej definicji musi zawierać w sobie określoną marżę. Nie będzie on więc odpowiadał „kosztowi pieniądza”, ale uwzględniał będzie także zysk pożyczkodawcy. W ramach umowy kredytowej zawieranej z konsumentem bank narzuca mu marżę. Klient banku ponosi więc koszt zarówno marży banku narzuconej mu w umowie, jak i marży banku, którą ten bank chciałby zarobić pożyczając środki na rynku międzybankowym.

Żadna z tych kwestii nigdy nie była przez banki tłumaczona konsumentom. Wręcz przeciwnie, pracownicy banków zawsze wskazywali, że należy brać kredyty w momencie, w którym stawka WIBOR jest niska. Nie informowali jednak kredytobiorców o tym, że stawka ta może znacząco wzrosnąć. Co więcej sposób wyznaczania zdolności kredytowej nie uwzględniał wzrostu stawki WIBOR. Oznacza to, że osoby zaciągające kredyt w ramach swojej zdolności kredytowej mogą ją utracić w sytuacji wzrostu tego wskaźnika.
 

Jak bronić się przed WIBORem? – droga sądowa

Nasza Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu konsumentów w sporach przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym. Doświadczenia zdobyte w ramach pionierskiej walki w sprawach kredytów frankowych przenosimy teraz na sprawy WIBORu. Zwrócić uwagę należy na wiele analogii zachodzących pomiędzy tymi dwoma sytuacjami – w obu to banki narzuciły kredytobiorcom określone postanowienia umowne, w obu banki zapewniały kredytobiorców, że zawarcie tego rodzaju umowy jest dla nich korzystne, w obu też banki zawyżały zdolność kredytową potencjalnych klientów poprzez brak przewidywania wzrostu czy to kursu waluty w sprawach kredytów frankowych, czy to stawki WIBOR.

Zapisy umowne dotyczące wskaźnika WIBOR zawarte w umowach kredytowych należy rozpatrywać pod kątem zarówno klauzul abuzywnych (w oparciu o art. 3851 KC), jak i pod kątem ogólnej zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego (w oparciu o art. 58 KC w zw. z art. 3531 KC). W efekcie należy wskazać, że zapisy umów kredytowych były nieprecyzyjne i nie pozwalały na podjęcie przez kredytobiorcę racjonalnej decyzji. Klienci banków byli wprowadzani w błąd, manipulowano ich zdolnością kredytową i doprowadzano do podejmowania nieracjonalnych decyzji.

Zapisy dotyczące WIBORu należy więc uznać za abuzywne, a co za tym idzie powinny zostać usunięte z treści umów kredytowych.

 
Prześlij umowę do bezpłatnej analizy: kancelaria@kancelaria-olc.pl

Pozwy kredytobiorców złotówkowych

Zakwestionowanie stosowania przez bank klauzul abuzywnych wymaga złożenia pozwu w sądzie powszechnym. Nasza Kancelaria procedurę rozpoczyna od złożenia w banku reklamacji kredytu oraz wezwania do dobrowolnej zapłaty niesłusznie pobranych od kredytobiorcy środków. Następnie składany jest pozew w sprawie indywidualnej lub w sprawie grupowej, zależnie od wyboru dokonanego przez Klienta.

Skutkiem usunięcia z umowy kredytowej zapisów odnoszących się do wskaźnika WIBOR może być albo nieważność całej umowy, wobec braku możliwości jej dalszego wykonywania, albo określenie oprocentowania kredytu jako jedynie marży wskazanej w umowie. Oba rozwiązania mają swoje zalety, jednak finansowo bardziej korzystne pozostaje stwierdzenie nieważności całej umowy kredytowej. W tej sytuacji strony takiej umowy zobowiązane są do zwrotu wzajemnie dokonanych świadczeń, więc kredytobiorca zwraca do banku całość wypłaconego mu kredytu, zaś bank zwraca kredytobiorcy całość dokonanych przez niego na poczet kredytu wpłat. W sytuacji usunięcia z treści umowy zapisów dotyczących wskaźnika WIBOR przy pozostawieniu w mocy pozostałej jej treści, po stronie kredytobiorcy powstanie nadpłata, która powinna być mu zwrócona przez bank.
 
Kredyt Marża Data zawarcia umowy Korzyść z likwidacji WIBOR
150 000 zł 1,8% 05.2011 180 000 zł
300 000 zł 1,45% 07.2012 380 000 zł
450 000 zł 1,2% 05.2010 540 000 zł
600 000 zł 1,33% 06.2013 720 000 zł
 

Pozwy indywidualne czy grupowe (grupa do 20 powodów)?

Kancelaria proponuje prowadzenie postępowań zarówno indywidualnych, jak i grupowych. W ramach postępowania indywidualnego dysponujemy większymi możliwościami modyfikacji roszczeń w trakcie trwania procesu oraz istnieje większa szansa na szybsze rozpoznanie sprawy przez sąd. W ramach postępowań grupowych należy mieć na uwadze fakt, że roszczenia wskazane w pozwie muszą zostać dobrane w grupy, co oznacza ich uśrednienie. Kancelaria prowadzi postępowania grupowe w możliwie jak najmniejszych grupach. Plusem postępowania grupowego jest rozłożenie kosztów prowadzenia takiego postępowania na większą liczbę podmiotów (postępowanie jest znacznie tańsze).

Prowadzenie sprawy indywidualnej jest wyceniane indywidualnie w bezpłatnej analizie umowy kredytowej
 

Bezpłatna analiza umowy kredytowej

Przed podjęciem decyzji co do złożenia pozwu w sprawie proponujemy Państwu sporządzenie darmowej analizy umowy kredytowej – wystarczy przesłać do nas umowę za pomocą formularza widocznego na stronie lub bezpośrednio na adres e-mail: kancelaria@kancelaria-olc.pl W ciągu kilku dni roboczych otrzymacie Państwo zwrotnie analizę umowy kredytowej wraz z określeniem możliwych do uzyskania korzyści w związku z poprowadzeniem sprawy sądowej. Analiza umowy kredytowej pozostaje całkowicie bezpłatna.

Kredytobiorcom złotówkowym oferujemy bezpłatną analizę prawną umowy kredytowej. Prześlij umowę do bezpłatnej analizy na adres: kancelaria@kancelaria-olc.pl lub porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów od prawa bankowego tel. 71 307 50 57
 


Pomagamy poszkodowanym przez banki.
Profesjonalna pomoc prawna dla kredytobiorców.


Masz kredyt w CHF, EURO, USD, PLN?
Prześlij zgłoszenie - skorzystaj z bezpłatnej analizy i porady prawnej.
Prześlij umowę kredytową
do bezpłatnej analizy

Wypełnij formularz, aby przesłać wiadomość.
możesz wybrać kilka plików
maks. 20 MB, formaty: pdf, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, dwg, jpg, png
*
*