Nasze wyroki CHF

PKO BP

Wyrok z dnia 30.10.2023
Sygn. akt: II Ca 1630/22

Prawomocny wyrok z dnia 30.10.2023 r. w sprawie prowadzonej PKO BP S.A. 
Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Anna Krawczyk) w sprawie o sygnaturze II Ca 1630/22 w wyroku z dnia 30.10.2023 r. oddalił apelację Pozwanego i utrzymał wyrok I instancji w którym Sąd Rejonowy Kraków- Podgórze w Krakowie  (SSR Marzena Stoces) w sprawie  o sygnaturze I C 1608/19: 
  1. unieważnił umowę kredytową,
  2. zasądził całość roszczenia,
  3. zasądził odsetki,
  4. zwrócił koszty procesu. 
W ustnych motywach wyroku, Sąd wskazał, że podziela co do zasady ustalenia Sądu I instancji a wątpliwości jakie miał, usunął podczas postępowania apelacyjnego. Sąd wskazał, że ze względu na brak należytych informacji, brak informacji co do dodatkowego wynagrodzenia w postaci spreadu oraz braku woli Powodów do utrzymania umowy w mocy umowę należy uznać za nieważną.
Za niezasadny uznany został również zarzut zatrzymania, a to ze względu na posiadania przez bank zabezpieczenia w postaci hipoteki, jak również wytoczenia przeciwko Powodom osobnego procesu, w którym Pozwany żąda uznania umowy za ważną, jak również ze względu na podjęte przez Powodów działania zmierzające do wzajemnego rozliczenia się z bankiem (dokonanie częściowego potrącenia). Uznanie, że zarzut zatrzymania pozostawałby w takim przypadku należyty stanowiłoby naruszenie art. 5 k.c. 

Sprawę prowadził Mec. Mateusz Siejko z Kancelarii OLC Kancelaria Radców Prawnych Artymionek & Citko
 


Data publikacji: 14.11.2023