Spłacony kredyt frankowy? Kiedy i jak dochodzić swych praw.

Spłacony kredyt frankowy i co dalej?

W sprawach frankowiczów, dużo mówi się o ciężkiej sytuacji kredytobiorców, o pozostałym im do spłaty kredycie, problemach związanych z wykonywaniem umowy kredytowej. We wszystkich tych wypowiedziach nie bierze się pod uwagę kredytobiorców, którzy swój kredyt już spłacili. Do spłaty kredytu może dojść zarówno w razie upływu okresu, na jaki kredyt został zawarty, jak i w razie dokonania przez kredytobiorcę wcześniejszej spłaty kredytu. Czy taka sytuacja wpływa na roszczenia kredytobiorcy i możliwość prowadzenia sprawy sądowej?

Roszczenia przy spłaconym kredycie frankowym.

W przypadku kredytów spłaconych inaczej kształtują się roszczenia, które mogą zostać sformułowane w procesie. Kredytobiorca taki, nie może bowiem wnosić o ustalenie nieistnienia klauzul abuzywnych lub o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. W takiej sytuacji przysługuje mu roszczenie dalej idące, tj. takie roszczenie, które w całości zaspokaja jego oczekiwania. Podmiotowi, który spłacił kredyt, przysługuje więc roszczenie o zapłatę, co ma miejsce w każdym przypadku — zarówno jeżeli dojdzie do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, jak i kiedy dojdzie do jej odfrankowienia".

W przypadku nieważności umowy kredytowej bank zobowiązany jest do zwrotu na rzecz kredytobiorcy całości wpłaconych przez niego kwot, kredytobiorca zaś powinien zwrócić bankowi wypłacony na jego rzecz kapitał. Jeżeli kredyt został spłacony w całości, kwota dokonanych wpłat zawsze przekracza wysokość kwoty wypłaconej. Kredytobiorca, zależnie od przyjętej teorii, może więc domagać się albo zwrotu wszystkich wpłaconych przez siebie kwot (tzw. teoria dwóch kondykcji), albo nadwyżki ponad kwotę wypłaconego mu kapitału (tzw. teoria salda). Stron nie łączy już umowa, ponieważ została spłacona. Nie istnieje też aktywne zabezpieczenie hipoteczne. W efekcie kredytobiorca nie ma podstaw do kierowania przeciwko bankowi innych roszczeń, ponad roszczenie o zapłatę.

Podobnie w przypadku "odfrankowienia roszczenia kredytobiorcy sprowadza się do żądania zapłaty konkretnej sumy pieniężnej. Kwotę tę będzie wyznaczało porównanie sum wpłaconych przez kredytobiorcę, z sumami, które kredytobiorca zobowiązany byłby do zapłaty w przypadku, gdyby kredyt od poczatku był „odfrankowiony”. W przypadku kredytu spłaconego porównaniu będzie podlegała także kwota całkowitej spłaty kredytu, w której będzie można określić konkretną nadpłaconą wysokość.

Kredyt spłacony – łatwiejsze czy trudniejsze postępowanie?

Postępowanie w sprawie kredytu spłaconego rodzi wbrew pozorom mniej problemów prawnych. Roszczenie konstruowane w sprawie, zawsze dotyczy zapłaty, dzięki czemu odpada konieczność dowodzenia kilku kwestii (np. interesu prawnego). Postępowania w takich sytuacjach są więc prostsze, wymagają jednak znacznie lepszego przygotowania. Wobec zamknięcia okresu spłaty kredytu możliwe jest bowiem dokładne wyliczenie roszczenia kredytobiorcy. W pozwie powinny znaleźć się odpowiendnie wyliczenia, co pozwoli na sprawniejsze prowadzenia postępowania.

Spłacony kredyt frankowy, a przedawnienie.

Istotną kwestią przy kredytach spłaconych pozostaje przedawnienie roszczeń. Sama możliwość dochodzenia roszczenia nie przedawnia się w momencie dokonania całkowitej spłaty kredytu. Istotną kwestią mogą jednak być daty nadpłat kredytu. Według niektórych koncepcji przedawnienia, w dochodzeniu roszczeń można cofnąć się jedynie dziesięć lat wstecz. Jeżeli więc nadpłata zostałaby dokonana wcześniej, nie można byłoby jej uwzględnić. Także w sytuacji, w której spłata kredytu nastąpiłaby dawniej niż dziesięć lat przed wniesieniem pozwu, roszczenie kredytobiorcy w całości byłoby przedawnione.Z właśnie tej przyczyny, tak istotne jest podjęcie przez kredytobiorców posiadających kredyty spłacone działań, jak najszybciej, aby wykluczyć możliwość przedawnienia się ich roszczenia.

Szanse na uzyskanie pozytywnego wyroku przy spłaconym kredycie frankowym.

Kredytobiorcy posiadający spłacone kredyty frankowe często traktowani są, zarówno przez banki, jak i przez kancelarie prawne obsługujące frankowiczów, odmiennie od kredytobiorców posiadających umowy aktywne. Wynika to z faktu w większości przypadków małego zaangażowania kredytobiorcy, który często o posiadanej umowie już zapomniał, a rozliczenie jej wpisał w poniesione straty. Takie rozumowanie jest jednak błędne. Frankowicze, którzy spłacili już swoje kredyty, są grupą podmiotów najbardziej dotkniętych niesprawiedliwymi działaniami banków. Kredytobiorcy ci ponieśli już znaczne koszty, często sprzedając nieruchomość, aby móc dokonać spłaty kredytu. Z tego powodu należy im się ochrona prawna i pomoc w dochodzeniu roszczeń wobec banku. Szansa uzyskania w pełni pozytywnego wyroku w sprawie kredytu frankowego jest bardzo duża i de facto tożsama z szansą innych kredytobiorców.


Chcesz wiedzieć ile możesz zyskać? - Umów się na konsultacje prawne lub prześlij umowę do bezpłatnej analizy prawnej.
 
Bezpłatna analiza prawna umowy frankowej - Kancelaria OLCData publikacji: 16 lutego 2021
Oceń wpis
Udostępnij


Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.